Men lugn nu, jag har bara inte hunnit med att skriva in alla än men, den som väntar på något gott.....!


                                                                                                Falun den 3 januari 2012

Motion ställd till Faluns kommunfullmäktige angående ett anordnande av en manifestation mot det ökande våldet riktat mot människor med etniskt svenskt ursprung.

På grund av en frapperande okunskap hos politiker och andra om hur olika etniska gruppers kulturella mönster skapar tvister om vad som skall vara acceptabelt eller inte, har Sverige under allt för långt tid drabbats av ett ökande inslag av hot, våld, skadegörelse och i alltför många fall ett dödande som har drabbat ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna.
De drabbade, som kan vara de misshandlade, de som hotas, de som är anhöriga eller de som idag upplever obehag har, när de framförts sina åsikter, bemötts av en attityd som inte hör hemma i ett demokratiskt öppet samhälle och som tvingat många människor med etniskt ursprung att idag fly sina bostäder, sina bostadsområden och den miljö som de ofta identifierar sig med.
Inom utbildningen, på arbetsplatser och bostadsområden diskrimineras etniska svenskar i allt högre grad och ett samhälle allt svårare att uthärda tar alltmer över det traditionella svenska samhället.
De som protesterar kallas rasister och främlingsfientliga när de framför sina protester och alltför många vittnar om hur de själva misstänkliggörs när de försöker slå larm om de missförhållanden som de själva drabbas av.
I en kraftigt censurerad massmedial cirkus beskrivs aldrig de sanna förhållandena utan människor tror att de etniska svenskarna plötsligt har påbörjat nya karriärer som rånare, misshandlare, våldtäktsmän och mördare.
Ett nytt språkbruk sprider sig alltmer in i våra skolor, på våra arbetsplatser och, hör och häpna, in i våra rättssalar.
-Jag skall döda dig, jag skall knulla dig, din jävla svenne, din hora.
Med mössorna på, mobilerna i händerna och en nonchalant och utmanande attityd sprider sig detta beteende allt längre in i det svenska samhället och alla som försöker försvara den svenska kulturen blir helt öppet hotade och trakasserade utan att ha en möjlighet att få stöd eller hjälp någonstans, allra minst från de politiker som i en total aningslöshet om konsekvenserna över sina beslut har skapat ett samhälle som vi idag fruktar allt mer.
”If you can’t beat them, join them” har blivit alltför många etniska svenska ungdomars slagord och i avsaknad av vuxna förebilder lierar de sig med de som vi allt av minst önskar, de öppet kriminella Sverigeföraktarna som har förstått att i detta land finns många regelverk som man fritt kan välja sin livsstil efter.
Det svenska samhället våldtas idag av allt mer öppet kriminella grupperingar som, inspirerade av sina ursprungsländers totala brist på fungerande lagstiftning och som är grundade på våldshandlingar och brott, lockar till sig alltfler unga människor som befinner sig i de gränsland som orsakats av en svenskfientlig och mycket märklig politisk agenda där det svenska samhället och den svenska kulturen förnekas och de etniska svenskarnas rättigheter negligeras.

Därför yrkar jag på att Kommunfullmäktige skall anordna en manifestation där:

- det svenska samhällets fördelar belyses och de etniska svenskarnas rätt att få leva i detta samhälle säkerställs.
-det svenska sättet att leva bejakas.
-den svenska kulturen förklaras vara en unik, fristående och levande yttring  som har sitt ursprung i en månghundraårig tradition av yttrandefrihet, demokrati och jämställdhet och som det svenska samhället skall värna och bevara.
-ett försvar för de etniska svenskarnas rätt att få leva i frihet i sitt eget land tydliggörs och manifesteras.
-det skall förklaras att ingen etnisk svensk i vårt samhälle skall behöva utsättas för brott, hot, misshandel eller riskera att dödas på grund av sitt etniska ursprung.
- det skall manifesteras att ingen etnisk svensk familj skall behöva befara att deras barn eller gamla behandlas på ett otraditionellt och osvenskt sätt beroende på att alltför stor hänsyn skall tas till icke etniska svenskar och deras behov.
- det skall fastställas att den svenska lagstiftningen, som har flerhundraåriga anor och som utvecklats under demokratiska former och med ett mycket humant innehåll skall gälla alla människor boende i Sverige och inte bara e etniska svenskarna.
-det skall manifesteras att bo i Sverige inte är en villkorslös rättighet utan ett ansvarstagande fyllt av förpliktelser och skyldigheter.Ove Raskopp, opolitisk samhällsdebattör

 

 

Här är i alla fall den om hoppabackarna med mera:

Falun den 3 april 2011

Motion ställd till Kommunfullmäktige i Falun.

Stora projekt väntar i vår vackra stad Falun.
Vi ska renovera skolor, bygga resecentrum och förbättra vägar och andra markytor samt underhålla fastigheter.
Vi ska även anordna ett framtida skidspel av VM-karaktär vilket kanske glädjer en del.
Spektakel på hög nivå drar alltid till sig intresse och förhoppningarna om dess makalösa förmåga att göra orter världsberömda för evigt och kanske ekonomiskt oberoende är omvittnat felaktiga.
Alla projekt som planeras i framtiden är ganska väl genomgångna med tanke på utförande och en realistisk kostnadskalkyl presenteras så gott som alltid varvid resultatet uteslutande bedöms vara en alltför stor kostnad för kommunens snäva budget och ihärdiga diskussioner upptas om hur besparingarna skall kunna ske eller hur projektet skall kunna skrinläggas.
I ett enda fall har jag förvånat kunnat konstatera att varken en godtagbar projektering eller en kostnadskalkyl har presenterats trots att beslut redan har tagits om att projektet skall genomföras.
Det är genomförandet av skid-VM 2015 och den nybyggnation och förbättring av Lugnets idrottsanläggning som då måste ske.
Svävande på målet har ansvariga politiker höftat kostnader som även en femteklassare torde bedöma såsom orealistiska och tagna i en rejäl underkant.
                                                                                 
Vid skid-VM i Oslo beräknas kostnaderna för iordningställandet av den idrottsanläggningen ha uppgått till sagolika 2 300 miljoner kronor.
I Falun pratar man fortfarande om fem miljoner och kanske lite till.
Därför yrkar jag att ansvariga politiker och andra redovisar en realistisk och garanterad kostnad för detta VM inkluderande alla utgifter.
Dessa beräkningar skall sedan ställas i proportion till den beräknade vinning som Falu Kommun kommer att göra för att sedan presenteras för kommunens innevånare.
När detta är gjort skall kommunens innevånare få sig redovisat vilka andra kommunala angelägenheter som inte kunnat genomföras på grund av den dåliga ekonomi som ständigt utgör
ett hinder för underhåll, nybyggnation och service av kommunala gemensamhetsanläggningar.

 Ove Raskopp

 

 

Och här den om kriminaliteten:


                                                                                                                           

                                                                                                                     Falun 2011-03-04

 

Motion ställd till Falu Kommunfullmäktige angående den ökande kriminaliteten i vårt samhälle.

Allt fler människor misströstar på många sätt över den utveckling som sker i vårt samhälle.
Denna motion skall endast belysa en del av denna negativa utveckling, nämligen den ökande kriminaliteten som utgör ett allt större hot mot den tidigare självklara trygghet som utgjorde en viktig grund för vårt demokratiska synsätt.
Utvecklingen ter sig allt absurdare och leder till en onödig och för framtiden mycket farlig tendens, den att allt fler kan tänka sig allt brutalare och odemokratiska utvägar för att återskapa en tryggare livsmiljö.
Att anmäla ett brott idag är tämligen ointressant.
Polisens ovilja till engagemang är allmänt känd och har lett till att hos den vanliga människan ter sig allt meningslösare att den vägen försöka få en förbättring.
Brottsoffer, allt från bestulna till hotade, misshandlade, rånade och i värsta fall anhöriga till mördade känner en allt större misstro till den hjälp som samhället utger sig för att kunna erbjuda.
Det finns exempel på där anmälare av pågående brott har fått till svar av polisen att det inte finns någon mening med att ingripa, att man skall akta sig för vissa kriminella personer och att det bästa är att flytta från orten eftersom brottslingarna är farliga.
Denna utveckling är oacceptabel och fullständigt förödande för ett samhälle eftersom laglydiga och skötsamma personer tappar tron på ett demokratiskt öppet rättssäkert samhälle.
Det är också oacceptabelt att kriminella personer öppet agerar med sitt kriminella beteende och på så sätt lockar till sig nya aspiranter som förleds att tro att det kriminella livet är ett bättre alternativ än det liv som hela vårt samhälle är uppbyggt på, nämligen ett hänsynsfullt och respektfullt liv där den frihet som beskrevs i mitten av 1400-talet har fått vara en ledstjärna och som har utgjort grunden för hela det fria demokratiska tänkandet som vi idag kan ana upplösningen av.
Det är också oacceptabelt att ett ökande antal av skötsamma människor i vårt samhälle allt mer resignerar vilket innebär att en otryggare och mer hotfull verklighet får utrymme att sakta bryta ner den gemenskap som ett fungerande rättssamhälle grundar hela sin existens på.
Det är också oacceptabelt att människor som inte vill förlika sig med att kriminella element skall få härja fritt hotas, blir utsatta för skadegörelse, misshandlas eller i värsta fall dödas.
Det är också oacceptabelt att en allt större del av våra inkomster går till att betala för det skydd som samhället via skattsedeln anses skall sköta.
I den mycket löst hållna överenskommelse mellan Falu Kommun och Polismyndigheten Dalarna daterad 2010-12-27 och undertecknad av kommunalrådet Jonny Gahnshag och Länspolismästaren Sten-Olov Hellberg går inte att utläsa några konkreta förslag, ej heller en

intensiv och uppriktig vilja till en förbättring av den idag oacceptabla utvecklingen.

Jag hemställer därför att Kommunfullmäktige utan dröjsmål tillsätter en kommission som skall ha som uppgift att opartiskt inventera den totala kriminaliteten i kommunen och sammanställa den på ett sådant sätt att relevanta åtgärder kan vidtagas.
Jag hemställer också att Kommunfullmäktige återupptar kontakten med Polismyndigheten Dalarna och preciserar sina krav på vad deras uppgifter i samhället skall bestå av och förtydligar den här ovan nämnda överenskommelsen på ett sådant sätt att innevånarna i Falu kommun får en tydligare och mer förtrolig inställning till den myndighet som är satt att upprätthålla lag och ordning.
Jag hemställer också att Falu kommunfullmäktige tillser att en attitydförändring skall ske där ungdomsbrottslighet skall förebyggas och att en förnuftig, trygg och innehållsrik uppväxt skall garanteras alla barn och där konkreta åtgärder skall vidtas vid varje misstanke om missförhållanden eller vanvård.
Jag hemställer också till Falu kommunfullmäktige att informera allmänheten om att vi nu står inför en ny ordning där allmänhetens trygghet och säkerhet skall prioriteras.

Ove Raskopp

Bifogas kopia av överenskommelsen mellan Falu kommun och Polismyndigheten.

 

 

Här är motionen om trafiksäkerheten:

 

Motion ställd den 29 mars 2011 till Kommunfullmäktige i Falun angående påskyndning av de planerade men ännu icke vidtagna åtgärderna för ökande av trafiksäkerheten.

Falun är på många sätt en attraktiv och inbjudande stad.
Avstånden inom själva tätorten är ganska humana och mellan tätorten och närområdena med sin bybebyggelse och lockande natur är det allt vanligare att man färdas på annat sätt än med bil.
I Falun underlättas detta av att man satsat på en utbyggnad av cykel och gångbanor åtskilda från de starkt trafikerade vägarna samt att man inom själva tätorten har skapat en genomtänkt trafikmiljö där ett människovänligt och lågfartstänkande synsätt har fått styra utvecklingen.
Tyvärr har arbetet med en fortsatt utveckling av detta avstannat något vilket är olyckligt eftersom säkerheten för speciellt barn och äldre då äventyras.
I Falun finns för närvarande ett stort antal olika hastighetsbegränsningar vilket skapar en onödig och kanske farlig nonchalans för dessa.
30, 40, 50, 60, 70 och 80 förutom 90 och 100 samt 110 känns onödigt och vilseledande med tanke på de relativt små skillnaderna mellan30,  40, 50 och 60 samt 70, 80 och 90.
Ännu värre blir det när 90, 100 och 110 förekommer inom samma region.

Mitt yrkande är därför att Faluns kommunfullmäktige skyndsamt återupptar arbetet med att göra vår stad mer tilltalande för dess innevånare och besökare genom att se över de brister som idag finns med tanke på trafiksäkerheten.
Säkra övergångar med nedsatt fart saknas på många ställen, cykelbanor som på ett trafikfarligt sätt korsar bilvägar eller är ologiskt planerade bör förändras och de gator som inbjuder till fortkörning på grund av att de är breda och med långa raka partier bör smalas av eller förses med konstgjorda kurvsystem.
Hastighetsbegränsningarna bör inte bestå av annat än ett litet antal sådana, varför inte 40, 60 och 80 och utanför själva tätorten 80 och 100.


Ove Raskopp

 

Mansdagen uppmärksammande i Falun, också en motion:

 

Falun den 30 mars 2011

 

Till Kommunfullmäktige i Falun.

Motion angående anordnande av en lokal Internationell mansdag.

Mannen har under en alltför lång tid utsatts för en nedlåtande och i vissa avseenden direkt kränkande behandling av inte bara kvinnor utan även av män som av olika skäl vill fjärma sig från den roll som en helt vanlig man påtvingas av sin omgivning.
Ingen kan väl förneka att hela vårt moderna samhälle är en produkt av mannens ypperliga förmåga till kreativt tänkande och enorma potential med avseende på solidaritet och samarbetsvilja.
Trots detta har en alltför högröstad och osann mobb under de senaste årtiondena fått driva på en förtalskampanj mot denne man på ett sådant sätt att den positive och fredlige mannen abdikerat och konkurrerats ut av en mer brutal och märklig varelse som egentligen är en biologisk omöjlighet men ändå idag har fått stå modell för alltför många pojkars idealbild om sig själva.
Redan i tidiga år förhindras pojkar att utveckla en sund och för dem positiv manlighet.
De hindras att leka på det sätt som torde vara befrämjande för deras naturliga utveckling mot en vuxen ansvarstagande man och de förhindras också i allt för många avseenden att få ha och även uppleva manliga förebilder som får dem att förstå och även vilja vara en just en man.
Alldeles för små pojkar får ta del av en suspekt och abnorm mansvärld som idag har övertagits av våldsidioter, brutala misshandlare och psykiskt sjuka personer som näst intill ohindrade kan förse en ung man med själsligt dödande material i form av filmer, spel och andra upplevelser.
Listan kan tyvärr göras alltför lång.
I skolan missgynnas pojkar av en undervisning lämpad för små söta flickor som kan sitta still och skriva handstil med mikroskopiskt små snirkliga bokstäver eller påtvingas att tälja till smörknivar som sedan skall slipas med nollnollans sandpapper resten av terminen.
Även språkligt utsätts unga män för inlärningshämmande åtgärder vilket gör att de först som äldre lyckas förstå att det finns möjligheter även för dem till förkovring.
Därför yrkar jag på att Falu kommunfullmäktige, i den förhoppningen att man politiskt ska kunna styra upp manlighetsidealet på ett sådant sätt att det gagnar Falu kommuns innevånare på ett tilltalande sätt, stimulerar olika organisationer till att utveckla en Internationell mansdag lokalt ägnad åt att manifestera mannens unika betydelse inte bara historiskt utan även i modern tid.
Dagen skall ägnas åt att för små blivande män men också för en del förvånade kvinnor och andra visa upp den mansvärld som få utomstående känner till.
De allra flesta mansdominerade arbetsplatser är stängda, främst på grund av den oerhörda risk det innebär att beträda dem, vilket i sin tur innebär att få känner till dem, allra minst unga män.
Dessa platser kan lyftas ut och åskådliggöras för allmänheten och många ögonbryn kommer att höjas i förvåning över hur hårt och farligt de allra flesta män dagligen arbetar.
Det kan också vara av största vikt att lyfta fram att en bred majoritet av vuxna män är fredliga, trevliga vanliga personer som sköter sitt arbete, inte slår sina fruar och solidariskt betalar sin skatt och på så sätt bidrar till samhällets fortlevnad.
De har aldrig vunnit VM, misshandlar inte varandra i en ishockeyrink eller kör rattfulla utan lever ett stillsamt men intressant liv tillsammans med sin familj och vänner.
De arbetar inom alla sektorer, bär tyst en enorm börda på sina ryggar och har utan knot accepterat en tillbakadragen roll.
Denna roll kan Falu kommun lyfta fram något, i alla fall en gång per år och då rejält hylla denne varelse så att vi i vårt samhälle kan bryta den negativa trend som med åren vuxit sig allt starkare och till sist blivit en sanning.

 

Ove Raskopp