Angeläget meddelande rörande de oegentligheter som förekommer inom Sverigedemokraterna i distriktet Västmanland-Dalarna.


Vi är en grupp politiskt aktiva Sverigedemokrater i distriktet Dalarna Västmanland, några uteslutna och andra fortfarande medlemmar i SD som med denna skrivelse vill uppmärksamma Er på våra åsikter som är av vikt inför framtidens vara eller icke vara inom SD och som vi anser måste beaktas av Er.


Att kritisera och ha åsikter, främst med tanke på det bedrövliga sätt som distriktet under ledning av Marie Edenhager och John Bergström nu sköts, leder obönhörligen till uteslutning efter det att den kritiske först förtalats hos partiledning och kamrater.

Årsmötesprotokoll och andra handlingar rörande distriktets skötsel som medlemmar har rätt att få ta del av hemlighålls, vilket medför att den rätt till insyn som enligt stadgarna finns är starkt begränsad och leder till att delar av styrelsen och dess ordförande kan, utan medlemmarnas godkännande, utföra handlingar i strid mot rikspartiets och distriktets förmodade intentioner.

Upphandlingar, inköp och annat för medlemmarna utvecklande partiarbete inom distriktet verkar inte fungera utan ordföranden och delar av styrelsen agerar utan att ha förankrat besluten i styrelsen och bland medlemmar.

Partistödspengar används, utan redovisning eller protokollförande till privat konsumtion och finansiering av personvalskampanjer, (Marie Edenhager, Susanne Lehmus, John Bergström), där summor överstigande 150 000 kronor direkt kan hänföras till detta. Ännu större summor finns oredovisade och där våra misstankar om oegentligheter bekräftats från flera håll.

Marie Edenhager, John Bergström och delar av styrelsen i distriktet Dalarna-Västmanland driver en partiskadlig verksamhet och är illojala mot inte bara partiledningen som erhållit falsk information om medlemmars ageranden utan de har också visat en synnerligen nedlåtande attityd mot medlemmars mentala förmågor och ekonomiska kompetenser. De har också, när enskilda medlemmar kritiserat dessa övergrepp på olika sätt hotat med uteslutning, fråntagande av ansvarsuppdrag och baktaleri där stor möda har lagts på framtagande av negativa händelser, utsagor och ageranden för att på så sätt sprida lögnaktiga och skadliga uppgifter om den kritiske. Deras maktbegär har gjort att det också finns misstankar om att de också inte har dragit sig för att direkt hota eller anonymt förtala kritiska medlemmar.

Styrelsen har inte sedan Marie Edenhagers tillträde 2010 fungerat enligt stadgarna. Protokoll, kallelser, möten eller information till styrelsen, ledamöter, suppleanter eller medlemmar har inte förts eller delgivits. Det blev ganska omgående känt att Marie Edenhager inte var anträffbar, var omöjlig att nå och redovisade inget arbete vare från sig själv eller styrelsen.
Marie Edenhager har med råge förbrukat det förtroende som gavs henne vid årsmötet 2010 och som hon med tvivelaktiga metoder tillskansade sig vid årsmötet 2011.
Var och en som tagit sig tid att granska Styrelsens arbete under denna tid upptäcker omgående ett omfattande falsarium och allt fler styrelseledamöter och medlemmar tar nu aktivt avstånd från det arbete, eller rättare sagt, brist på arbete och politiskt engagemang som Marie Edenhager, John Bergström, Runar Filper och delar av den sittande styrelsen har utfört och som uteslutande har bestått av hot mot partimedlemmar och ett orättmätigt gynnande av sig själva på bekostnad av engagerade och duktiga medlemmar ute i distriktet. Detta har medfört att en splittring har skett inom Sverigedemokraterna i distriktet Västmanland-Dalarna och där de som är insatta i Marie Edenhagers manipulerande av medlemmar har fått utstå onödiga och förnedrande tillmälen från den lilla skara som hotfullt och nedlåtande försvarar den bluffverksamhet som Marie Edenhager företräder.
Alldeles för många, bra och engagerade politiska sympatisörer har nu gått förlorade till förmån för stjärtslickare och okunniga medhållare vilket har inneburit en utveckling av Sverigedemokraterna i distriktet Västmanland-Dalarna där tystnad, rädsla och ointresse har blivit ett signum.

Styrelsen med Marie Edenhager som ordförande har medvetet undvikit att samla medlemmarna i distriktet för att på så sätt undvika den kritik som oundvikligen uppstår bland engagerade och kunniga människor när de upptäcker hur partiets undermåliga arbete fortskrider. När distriktet vid valet 2010 erhöll ett häpnadsväckande stort förtroende från väljarna så misstog sig Marie Edenhager på att det var arbetet som utförts av företrädarna ute bland väljarna som givit det fantastiska valresultatet, inte hennes personlighet och väna uppenbarelse.
Styrelsen ignorerade redan från början medlemmarna och främst de förtroendevalda ute i kommunerna, allt centrerades kring Marie Edenhager och det inbillade fantastiska arbete hon utfört.
Ingen kommunikation, ingen kontakt, flera avhopp i förtvivlan över utvecklingen, ingen utbildning och inga möten, inte ens ekonomiska ersättningar ansåg styrelsen att de hårt arbetande medlemmarna ute i kommunerna var värda. Däremot så förstod allt fler att de medel som varje kommun utbetalar till just det politiska oppositionsarbete som Sverigedemokraternas förväntas utföra i kommunerna användes till allt annat än det avsedda.
När förfrågningar gjordes och kritik väcktes utformades ett sekteristiskt tänkande där det klargjordes att varje tvivel på redigheten hos styrelsen uppfattades som en kritik mot Sverigedemokraterna och då indirekt en kritik mot alla medlemmar, partiets styrelse och främst kritik mot den nu så upphöjde och oantastlige Marie Edenhager.
En kritik som skulle uppfattas som att den kritiske var illojal och en fara för partiets framtida arbete.
Inte ens underförstått så klargjordes att sådan kritik inte accepterades av partiets distriktsstyrelse och sedermera partiets styrelse.

Det är ju allom känt att Björn Söder har en stor del i att utvecklingen gått åt det håll som den nu gjort. Han har sedan lång tid tillbaka utmärkt sig för att föra en medlemspolicy där inga skrupler finns med tanke på sin egen och de som är honom trogna privata vinningar. Känt är det märkliga årsmötet som skedde i Fors och där medlemmar hölls utanför så att han och hans närmaste fick möjlighet att tillskanasa sig den position de har idag.
Björn Söder erkänner helt öppet att han inte är anträffbar, en attityd som Marie Edenhager omedelbart anammade och som innebär att de tror sig vara höjda över allt ansvar, något som ingen medlem accepterar. Björn söder har, precis som Marie Edenhager, fått mottaga mängder av mail och telefonsamtal där de missförhållanden som vi här beskriver har mycket tydligt formulerats. Inte någon gång har dessa två företrädare för oss ansett sig behöva ta åt sig eller ens besvara kritiken. Tvärtom, när de inte längre kan förneka att det förekommer kritik låtsas de som att de aldrig har hört något.

Medlemsmötet, det enda av två, som en av Björn Söders närmaste medlöpare, Marie Edenhager, iscensatte i form av en Ålandsresa detta år bekräftar våra påståenden.
Endast ett tiotal medlemmar från distriktet fick möjlighet att följa med. Det egentliga syftet med resan uppdagades ganska omgående för de som av någon anledning valt att följa med för medlemsmöte var det inte fråga om. Mötets avsikt var att än en gång upphöja Marie Edenhager och John Bergström till skyarna. De som hade förväntat sig ett medlemsmöte fick i stället återigen höra de lögner som dessa två personer gång på gång serverar oss om sig själva.
De som protesterade mot att medlemmarna, de få som var med på resan, återigen fråntogs möjligheten att diskutera med varandra om partiets framtid och utveckling har, inte helt överraskande, uteslutits.
Det som kanske förvånade mest var att en stor grupp, ungefär lika många som medlemmarna, av de som följt med på resan inte var medlemmar utan vänner och bekanta till Marie Edenhager och John Bergström. När en förvånad medlem efterhörde hur detta kunde vara möjligt blev det irriterande svaret att det var personer som kanske skulle bli medlemmar.
Någon kostnadsredovisning av denna resa har givetvis inte skett.

Nu står vi återigen inför ett av dessa viktiga vägval där Sverigedemokraternas framtid skall avgöras.
Vid det förra årsmötet, 2011, fördes en allt för stor grupp av oss bakom ljuset i ett välregisserat spektakel organiserat av Marie Edenhager och John Bergström där Runar Filper utgjorde en viktig ingrediens för att få oss att svälja de lögner som då presenterades.
Alltför få hade vid detta möte kunskap om vad som skedde bakom ryggen på oss, alltför få hade förmågan att ta till sig de fakta som då presenterades, alltför få var intresserade av att driva en tydlig och för Sverige gynnande politik. Resultatet blev att Marie Edenhager och delar av den valda styrelsen gavs utrymme för att fortsätta sitt förödande arbete där Sverigedemokraternas existens riskerar att utplånas.

Idag finns det bevis för att det arbete som utförts av den sittande styrelsen har varit allt annat än gynnande för distriktet Västmanland-Dalarna.
Nu är det vi som ska avgöra om Sverigedemokraterna skall fortsätta att vara det parti som kan forma en anständig svensk politik och som kan återföra Sverige till att bli ett ledande demokratiskt öppet fritt land.
Vår framtid skall nu avgöras, vi har gjort vårt val.
För Sverige, för friheten, för öppenheten, för demokratin.
Nu är det Ni som skall göra ert.
Därför vill vi göra Er uppmärksamma på att om Marie Edenhager, John Bergström eller någon i den sittande styrelsen väljs för en ny mandatperiod, då befarar vi att Sverigedemokraternas framtid för mall framtid är starkt hotad.

Till sist
är inte distriktsårsmötet godkänt enligt stadgarna § 6 mom 3 utan bör ogiltigförklaras.
Innehållet i revisionsberättelsen överensstämmer inte med verkligheten, balansräkningen är tvivelaktig och vi ifrågasätter Andreas Hållbergs kompetens med avseende på granskningen av bokföringen. Det finns också misstanke om att redovisningen inte varit tillfyllest, att bokföringen inte varit fullständig och att Andreas Hållberg förts bakom ljuset. Denna misstanke grundar sig på bland annat årsmöteshandlingar från 2011 och att uppenbara felaktigheter har uppdagats efter hand och då dolts av Marie Edenhager och John Bergström. Därför kräver vi en revision av en oberoende auktoriserad revisor med avseende på både 2010 och 2011 års bokföring och ekonomiska redovisning.


§ 6 Mom 3 Kallelse till distriktsårsmöte

Till distriktsårsmöte kallas alla medlemmar registerskrivna i distriktets område. Kallelse till
distriktsårsmöte ska skickas ut av distriktsstyrelse senast trettio dagar före distriktsårsmötet.
Motioner, förslag och diskussionsärenden skickas ut senast fjorton dagar före distriktsårsmöte.
Om handlingarna finns att tillgå på internet kan hänvisning till dessa göras i andra kallelsen istället
för att skickas ut. Dock måste partiet tillhandahålla handlingarna i traditionellt format för de
medlemmar som så önskar.
Vi som undertecknat denna skrivelse har, efter moget övervägande och i kontakt med en ökande grupp missnöjda medlemmar och sympatisörer, valt att sammanfatta våra åsikter och iakttagelser för att på så sätt försöka förmå andra som oroas över den utveckling som skett att nu på fullt allvar stå upp för den ideologi som vi allihop med största sannolikhet ansåg skulle vara kärnan i det Sverigedemokratiska politiska arbetet.
Den ideologin företräder inte Marie Edenhager, John Bergström och de som är deras anhängare

Anita Mattsson,
Krister Ekdahl,
Sören Hammarström,
Ove Raskopp,
Lars Eriksson,
Sten Leo Markus
Sven Olof Karlsson
Lars Erik Karlsson
Robert Ström

 

 

Inför årsmötet 2012 finns följande att läsa:

Denna häpnadsväckande och osanna verksamhetsberättelse upprättad av Marie Edenhager? 

 

Verksamhetsberättele för Distrikt Dalarna-Västmanland 2011

 

Distriktet har verkat med sedvanliga arbetsuppgifter för distriktet såsom löpande styrelsemöten, samt vid behov diskussionsmöten per telefon. Distriktet har hållit 5 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Distriktets Verkställande utskott (VU) har även hållit X stycken protokollförda möten. Ledamöter i VU samt DS har även haft kontakter i övrigt i löpande frågor regel bundet.

Distriktet har varit representerat på många aktiviteter i landet för SD, såsom ex SDU Uppsala demonstration, SDU Göteborg demonstration. Omvalet i Västra Götaland, behjälpliga i valkampanj. Bokbord på flertalet ställen i distriktet, samt även ex i Falköping för hjälp och support. DO var närvarade vid invigning av partikansliet i Kristianstad. Närvarade var flertalet medlemmar i Almedalen på SD-dagen samt även flera representanter under politikerveckan i Almedalen.

Sommartalet i Sölvesborg som traditionsenligt hålls av vår partiordförande, bevistades också det av flertalet medlemmar. Likväl senare på kvällen den efterkommande festen med middag, som hölls för medlemmar i landet i Sölvesborg med Jimmie Åkesson.

Distriktet har haft lokala aktiviteter som torgmöten/bokbord i flertalet kommuner ex Fagersta, Ludvika, Västerås och Borlänge. Även lokala medlemsträffar har skett på olika håll.

Distriktet besöktes av SD:s säkerhetschef som höll ett uppskattat och informativt
möte kring säkerhetsfrågor. 
Samordnade riksombudsman informerande vid samma tillfälle
om riksombudsmännens arbete.

Distriktet har hållit i en stor medlemsträff i december med konferens Julbord/lunch och middag på kryssningsfartyget Cinderella under en 24 h kryssning, som var uppskattat av de flesta.

DO har närvarat på alla PS möten som hållits i Stockholm/Riksdagen som adjungerad DO och sedermera som ord ledamot invald i Partistyrelsen på Landsdagarna som hölls i nov 2011. Landsdagarna hade 4 ledamöter från Dalarna på plats och 3 ledamöter av 4 från Västmanland som deltog under dagarna 3. Landsdagarna hölls i Göteborg.

Landstingsgrupper i landet har haft representanter och politiska sekreterare inbjudna till Landstingsgruppledarmöten.  Representanter har träffats vid två tillfällen under året, två dagar i Kristianstad och en dag i Jönköping- Distriktet har representerats av 2 ledamöter och pol sekreterare.

Material har delats ut i många av våra 25 kommuner, SD- kuriren samt två nyframtagna broschyrer så kallade mellanvalspropaganda.

Distriktet hade också en representant närvarande på SD-kvinnors bildande årsmöte i Stockholm.

Året har varit intensivt, och det har varit arbetsamt att sätta sig in i allt arbete som det inneburit i och med att vi växte så snabbt och kom in på så många mandat/nämnder i flertalet kommuner. Det har inneburit att det organisatoriska arbetet och medlemsvård mm har fått stå tillbaka. Ambitionen är nu att åter fortsätta det tidigare arbetet med organisation i distriktet, skapa bra förutsättningar för nyrekrytering samt hålla torgmöten och synas i alla kommuner.

Samarbete över kommungränser ska uppmuntras i det politiska arbetet och fler arbetsgrupper förhoppningsvis bildas, för att driva det lokala ”gräsrotsarbetet” med aktivism osv.

Medlemsantalet ligger ungefär på samma nivå för distriktet totalt, som föregående år, även om det har ökat något på en del orter. Ambitionen är dock att locka fler att stödja Sverigedemokraterna med ett medlemskap.

 

Marie Edenhager

Distriktsordförande Dalarna-Västmanland

 

 

Valberedning 2012

4 ledamöter

Christer Wikström

Zsuzsanna Nagy-Lindberg

Marti Hopponen

Leif BergLäs, begrunda och fundera över vad denna så kallade balansräkning innehåller. Självklart vill vi se bakgrunden till dessa siffror. Nästan 300 000 har använts till resor, boende och andra förlustelser men vem har glidit runt och lekt höjdare, tror ni, för 300 000 kronor av våra partistödspengar?
Västerås diverse. Håhåjaja?
Valrörelsen 2010, 162 000 kronor. Va!
Inventeringar, material. Visst, för  mer än 100 000 men var är materialet och inventarierna?

Nä, kära vänner, det här håller inte.
Stoppa myglet, NU!

 

 

När valdes Andreas Hållberg till revisor, var finns det protokollet, hur många av er har vetat om det tidigare. Har Andreas Hållberg den kunskap som behövs för att granska en komplicerad och mycket illa skött bokföring som när några partimedlemmar ville granska blev hotade med polisanmälning.
Är månne Andreas Hållberg ännu en av gruppen "Maries gossar"? Lojal, intetsägande och okunnig?

 

 

 

Distriktsårsmöte för
Sverigedemokraterna Dalarna-Västmanland

 

Dagordning

§1. Mötets öppnande.

 

§ 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.

 

§ 3. Val av mötessekreterare.

 

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

 

§ 5.  Fastställande av röstlängd.

 

§ 6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse.

 

§ 7. Godkännande av dagordningen.

 

§ 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

 

§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning.

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen.

 

§ 11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.

 

§ 12. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen.

 

§ 13. Fastställande av antalet suppleanter i distriktsstyrelsen.

 

§ 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.

 

§ 15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år.

 

§ 16. Val av andre vice ordförande för en tid av 1 år.

 

§ 17. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år.

 

§ 18. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

 

§ 19. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.

 

§ 20. Val av 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

 

§ 21. Val av landsdagarsombud. Fyllnads val av en ord ledamot Västmanland.

 

§ 22. Val av suppleanter för landsdagarsombud. (förekommer endast det år ordinarie Landsdagar hålls)

 

§ 23. Val av valberedning för en tid av 1 år.

 

§ 24. Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen.

 

§ 25. Motioner.

 

§ 26. Mötet avslutas.

 

§ 27. Övriga frågor.