Enligt tillförlitliga källor har Sverigedemokraternas Medlemsutskott beslutat att öppna ett personärende mot Ove Raskopp.
Han har, enligt Medlemsutskottet, kritiserat och även baktalat partikamrater och partiledning.
Hans syfte har, enligt Medlemsutskottet, varit att misskreditera desamma.
Medlemsutskottet framhärdar också i att all kritik skall framföras internt inom partiet och att använda externa medier för att smutskasta partikamrater och partiledning inte är acceptabelt.
Medlemsutskottet gör en helhetsbedömning där de anser att Ove Raskopp genom sina upprepade uppträdanden? i medierna skadat partiet.
Dock kommer Ove Raskopp att få yttra sig senast den 8 juli och då även yttranden från Marie Edenhager och den styrelse som anses vara företrädare för Sverigedemokraterna i Västmanland-Dalarna där hon är ordförande skall tas i beaktande.
nixbus.se följer spänt utvecklingen.

 


Ove Raskopp

HÄR ÄR MITT SVAR

 

 

Hej allihop.

Ja, då blev det dags då, att börja ta strid för ett demokratiskt och öppet politiskt parti som tar till vara Sveriges intressen.

Att vara ifrågasättande och kritisk till sina egna och andras handlingar leder till trygghet och en ökad kreativitet.
Jag tillhör väl en av dem som inom Sverigedemokraterna har varit mycket kritisk till den utveckling som jag till min stora förvåning fått vara vittne till.
Många är de gånger då jag avkrävts tystnad, ännu fler är de gånger då jag inte fått svar på frågor, inte fått begärda dokument, inte fått kontakt med personer som enligt egen utsaga är till just för att upprätthålla en medlemskontakt och allra mest har jag under senare tid förvånats över den utveckling som Sverigedemokraterna har genomgått och som enligt mig har inneburit en förkrympt politisk agenda och en slutenhet som på intet sätt gynnar oss.
Jag sitter med som en mycket stolt och energisk ledamot i Faluns kommunfullmäktige, dock med åtskilliga klagomål på de uttalanden jag har gjort och de motioner jag skrivit.
Jag har upprepade gånger uppmanats att avsäga mig min plats och jag kan väl i dagsläget lugnt påstå att jag inte har något större förtroende hos ordförande i distriktet Västmanland/Dalarna samt Knut Scherman i Falun som under de gångna året oupphörligen har kritiserat mig och mitt politiska arbete.
Men först vill jag be er läsa igenom det brev jag erhållit från Sverigedemokraternas Partisekretretariat, undertecknat av Anna Wigenstorp som enligt tillförlitliga källor är Björn Söders flickvän, och som sådan en i raden av alla dessa flickvänner, släktingar och annat som de ledande inom partiet uppenbarligen har som vana att anställa.

 


Sverige demokraterna
Partisekretariatet
Box 26

291 21 Kristianstad


Kristianstad, måndag den 27 juni 2011

Ove Raskopp
Furuvägen 16 C

79143 Falun
Medlemsnummer 53690


 

 


 

Kopia:


SD Dalarna-Västmanland
Partisekretariatet


 

 


 

Personärende

Medlemsutskottet (MU) har beslutat att öppna ettpersonärende mot dig.

Bakgrund

Det har kommit till Medlemsutskottets kännedom att du vid flertal tillfällen använt externa
mediekanaler för att kritisera och baktala partikamrater och partiledning i syfte att misskreditera
desamma.

Det bör givetvis finnas utrymme för kritik men sådan kritik skall framföras internt inom partiet.
Att använda externa medier för att smutskasta partikamrater och partiledning är inte acceptabelt
och måste ses som grov partiskadlig verksamhet.

Medlemsutskottet gör en helhetsbedömning och anser att du genom dina upprepade
uppträdanden i medierna skadat partiet. Medlemsutskottet (MU) beslutade 2011-06-07 med
anledning av ovanstående att öppna ett personärende mot dig. MU kan, efter partistyrelsebeslut,
på delegation besluta om att öppna personärende och begära in yttranden i personärenden.

Beslut

MU vill härmed höra vad du har att anföra i ärendet, vilket också § 10. Mom 7. stadgar. § 10.
Mom 7. stadgar vidare att styrelsen i den kommunförening vederbörande tillhör skall beredas
tillfälle att yttra sig. Eftersom kommunförening saknas i Falun kommun ges distriktet Dalarna-
Västmanland möjlighet att yttra sig. Yttranden skall vara partisekretariatet tillhanda senast
2011-07-08
på ovan angivna postadress eller via mail till partisekretariat@sverigedemokratema.se.
 Partistyrelsen kommer därefter att fatta slutgiltigt beslut i frågan.

Med vänlig hälsning
Medlemsutskottet
genom

tJ---{;V(

Anna Wigenstotp
sekreterare

Sverige demokraterna 1 Box 20085 1 10460 Stockholrn 1 Tel: 08-50 00 00 50 I Fax: 08-643 9260
E-post:
info@sverigedemokraterna.se
1 Hemsida: www.sverigedemokraterna.se
Organisationsnummer: 80 20 18-1791 1 Bankgiro: 5280-70051 Valfond: 5308-3218

Ja, så ser det ut och här kommer mitt svar:

Till Partisekretariatet, Sverigedemokraterna i Kristianstad, Anna Wigenstorp m. fl.

Hej och tack för ert brev:
Som ni säkert förstår har jag ingen som helst ambition att krypa till det kors ni så hotfullt gång på gång ställer upp framför mig och som uppenbarligen i framtiden skall vara Sverigedemokraternas ledstjärna, alltså tystnad, falsk lojalitet och rättning i de led som en allt mer korrumperad partiledning drar upp riktlinjerna för.
När jag engagerade mig i Sverigedemokraterna för några år sedan möttes jag av en glad och uppfriskande stämning där den politiska agendan var något oklar men arbetsviljan hos medlemmarna inte gick att ta miste på.
Vi pratade om framtiden, det kommande valet och de båda representanterna i fullmäktige där jag då bodde var populära hos allmänheten och självskrivna som ledare inför den mandatperiod som skulle följa efter valet.
Tyvärr blev det inte så utan under några märkliga turer lyckades en fullständigt okänd person vid namn Marie Edenhager nästla sig in och på en ofattbart kort tid så split i en fungerande grupp. Hon framställde sig själv som den klarast lysande fixstjärna någon någonsin skådat på det politiska himlavalvet och utan att någon egentligen förstod vad som hände lyckades hon manövrera ut samtliga av de tidigare medlemmarna i förtroendeställning.
Jag reagerade självklart med stor förvåning och ifrågasatte Marie Edenhager från allra första stund, helt öppet och jag ville också se något som hon presterat tidigare vilket då visade sig vara en obetald skuld, en lång sjukskrivning för utmattning och ingenting mer.
Dock föll jag inte för hennes otroliga manipulativa sida vilket har visat sig vara mycket farligt.
Hela den fungerande medlemsgruppen föll samman och in kom en grupp noviser som utvalts av...ja, just det, Marie Edenhager som efter hand visade att hon hade några för ändamålet fantastiska fördelar, nämligen dem att kunna dupera folk.
Det värsta exemplet jag då råkade se är när en endast tolv år gammal pojke plötsligt börjar figurera i medlemsregistern vilket jag avstyrde efter ett vänligt men bestämt samtal med ynglingen, jag bad honom återkomma när skolan var avklarad och puberteten ingången.
Värre exempel på Maries förmåga att vilseföra och dupera kommer jag att återkomma till.
Valet gick som väntat mycket bra av den enkla anledningen att de som under fyra år arbetat för Sverigedemokraterna gjort ett fantastiskt bra arbete och ingen blev förvånad över resultatet. Däremot blev förvåningen stor när äran av detta arbete helt skrupellöst inhystades av den nye ordföranden som nu också hade valts till ordförande i det distrikt som jag tillhör.
Jag kritiserade detta val helt öppet och frågande, också helt öppet, några medlemmar varför de accepterat valutgången. De svar jag fick var häpnadsväckande.
Året som följde blev ett totalt vacum där ingenting utfördes av den tillsatta distriktstyrelsen, ingenting hände i kommunerna och ett allmänt missnöje utbredde sig där allt fler ifrågasatte kompetensen hos de förtroendevalda.
Några märkliga yttringar kunde dock skönjas av de mer aktiva medlemmarna, främst den att en censur infördes och att en total tystnad från styrelsen i distriktet gentemot medlemmar uppstod.
Få eller inga möten, ingen information och en mycket låg aktivitet i nämnderna i kommunerna blev en oroande varningssignal för oss engagerade politiker eftersom vårt arbete inte skall begränsas till några få veckor före ett val.
Jag ringde och mailade upprepade gånger till styrelsemedlemmar, där jag själv är engagerad i Falun var en stilla slummer signum och jag pratade då, fortfarande helt öppet, med olika personer inom partiet och där ett stort missnöje med utvecklingen var ett faktum.
Inför årsmötet i Västmanland-Dalarna hade jag blivit tillfrågad om jag kunde tänka mig att träda in som ordförande och tanken var då att föröska få bort Marie Edenhager eftersom det fanns och finns ett utbrett missnöje med hennes passiva hållning vad gäller politikst arbete.
Jag blev också kontaktad av medlemmar som  hade utträtt ur partiet när det uppdagades att Marie Edenhager hade anställt sin egen dotter som politisk sakkunnig vilket många ansåg vara stötande.
Tyvärr har väl utvecklingen i partiet gått åt det hållet att man numera inte bara skall ha dubbel ersättning för sitt riksdagsarbete utan även ha släktingar anställda på diverse diffusa poster vilket har gjort att trovärdigheten hos allmänheten har naggats rejält i kanten.
På detta årsmöte som var synnerligen väl regisserat av Marie Edenhager och där hon, trots att hon begått flera allvarliga överträdelser, fick förnyat förtroende så blev förvåningen stor hos några.
En ordförande som inte bara har varit passiv utan även har struntat i att fullfölja de av henne avkrävda uppgifter hon har i egenskap av ordförande och begår direkta bokföringsbrott är en katastrof enligt mig för partiet och för medlemmarna.
Dock fanns det ju ändå ett hopp om att en förändring skulle ske med avseende på bloggar, kontaktnät och aktiviteter men det som skett är att ett ytterligare krav på den falska lojalitet som avkrävs av Marie Edenhager och en total tystnad mellan kommunerna i distriktet.
Denna censur är idag omskriven av de stora tidningarna och Marie Edenhager har klivit fram som en person som ensam styr Sverigedemokraterna och har sitt sikte inställt på betydligt högre höjder än i det futtiga Dalatna.
Då är det av största vikt att denna människa och hennes omgivning håller nere all kritik och där varje ansats stoppas med anonyma angiverier och hotfulla kommentarer.
Idag växer sakta en proteströrelse fram och som vill förändra Sverigedemokraternas arbete i distriket Västmanland-Dalarna.
Vi vill ha en engagerad, kunnig och ärlig företrädare som vet och förstår hur aktivt politiskt arbete skall gå till.
Vi vill ha en aktiv Sverigedemokratisk tydlig profil och som grundar sig på de värderingar som jag anser vara just svenska.
Mitt engagemang i Sverigedemokraterna bygger på Sverige och demokrati.
Jag är idag tveksam, speciellt efter mottagandet av ert brev, om verkligen Sverigedemokraterna står för de värderingar som jag anser att en svensk bör ha.
Min helhetsbedömning är att ni, kära Medlemsutskott, vilka ni nu är, omedelbart skall redogöra för vilka som anger, skvallrar och förtalar andra inom partiet, jag gör det inte.
Det där med att jag skulle smutskasta mina partikollegor är lite väl magstarkt, tycker jag och om ni frågar mig så anser jag nog att en del av partiledningen helt på egen hand klarar av denna nedsmutsning.
Det kanske blir så annars att vi som tröttnat på era lögner, era märkliga turer med era släktingar, era lönehöjningar och era krav på blind lydnad annars väljer att engagera oss mot den degenerering som uppenbarligen har gått lite väl långt. 

Jag anser också att ert brev är oförskämt utformat och bygger på förtal, angiveri och skvaller.
Tyvärr, vad jag har förstått, ägnar sig en alltför stor skara Sverigedemokrater åt sådant istället för att engaera sig i det politiska arbete som våra väljare förväntade sig av oss när de för knappt ett år sedan gick till valurnorna.
Lästips är nixbus.se, en engagerad och påstridig sida som tar till vara en den av den kritik som framförs av mig och några andra i Falun och Dalarna.
Ett sorgligt exempel på sidor på nätet är Sverigedemokraternas bloggar som till exempel den i Falun  och Borlänge och som censureras av...ja just det, Marie Edenhager.
Till sist, varför i hela fridens dar har ni solrosor på era hemsidorna?


Falun den 6 juli 2011

Vänligen Ove Raskopp